Algemene Voorwaarden voor Thuiszorgvinden.nl

Gedeponeerd bij de KvK, KvK Inschrijfnummer: 61307416

Alle overeenkomsten die u sluit met de website Thuiszorgvinden.nl en het gebruik dat u hiervan maakt zijn de hieronder genoemde algemene voorwoorden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn voor u belangrijk omdat deze informatie gaat over uw rechten en plichten. Wanneer de websitebezoeker gebruikt maakt van de diensten van Thuiszorgvinden.nl aanvaardt hij of zij de voorwaarden die daar aan gebonden zijn. De algemene voorwaarden van Thuiszorgvinden.nl zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder het KvK-nummer: 61307416

Inhoud Algemene Voorwaarden

 1. 1. Definities en toepasselijkheid

  1. In deze algemene voorwaarden hebben de hieronder genoemde met een hoofdletter geschreven woorden de volgende betekenis:
   1. (a) Thuiszorgvinden.nl: Diensten-Vinden Vof, van Helomaweg 19A, 7971 PW Havelte, KvK-nummer 61307416
   2. (b) Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden of een gewijzigde versie daarvan.
   3. (c) Website: de website die te vinden is via www.thuiszorgvinden.nl.
   4. (d) Dienstverlener: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de website beschikbaar stelt voor het verrichten van diensten in opdracht van opdrachtgever of zich inschrijft voor dan wel biedt op één of meer opdrachten van een opdrachtgever, niet zijnde een uitzendbureau of een daarmee vergelijkbare onderneming.
   5. (e) Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten.
   6. (f) Zorg- en werkaanvraag: Een aanvraag door de gebuiker op de website gezet waarin een opdracht wordt aangeboden door een opdrachtgever of een dienst wordt aangeboden door een dienstverlener.
   7. (g) Gebruiker: degene die op de een of andere manier van de website gebruik maakt, waaronder (maar niet beperkt tot) opdrachtgevers en dienstverleners.
   8. (h) Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt of opdracht geeft tot het verrichten van een dienst aan een dienstverlener met gebruikmaking van de website.
  2. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die u sluit met Thuiszorgvinden.nl en op ieder gebruik dat u maakt van de Website. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als u deze schriftelijk met Thuiszorgvinden.nl heeft afgesproken.
  Terug naar boven
 2. 2. Inhoud van de Overeenkomst

  1. Thuiszorgvinden.nl biedt op de Website een platform aan waarop u (onder meer) diensten op het gebied van zorg en sociaal welzijn kunt vragen en aanbieden.
 3. 3. Aanmelding en gebruik op de Website

  1. Om gebruik te kunnen maken van de Website moet u zich aanmelden via het account aanmaken formulier op de Website. Met het invullen en versturen van dit registratieformulier sluit u een Overeenkomst met Thuiszorgvinden.nl, waar deze Algemene Voorwaarden onderdeel van uitmaken. Voor registratie op de Website betaald u per jaar € 12,50 administratiekosten. Thuiszorgvinden.nl heeft het recht om de hoogte van de administratiekosten aan te passen. Wij zullen u hierover altijd van te voren informeren.
  2. U bent verplicht om bij aanmelding juiste en volledige gegevens te verstrekken en deze aan te passen in uw account als uw gegevens veranderen. Het is niet toegestaan om een account aan te maken onder een valse naam of voor iemand anders dan uzelf (tenzij u daarvoor expliciete toestemming heeft gekregen van die persoon).
  3. U mag zich alleen aanmelden op de Website indien u 16 jaar of ouder bent.
  4. Bij aanmelding op de Website kiest u een wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk om een voldoende veilig wachtwoord te kiezen. Uw inloggegevens zijn strikt vertrouwelijk en mag u niet verstrekken aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor ieder misbruik dat gemaakt wordt van uw account. Thuiszorgvinden.nl mag er vanuit gaan dat indien er gebruik wordt gemaakt van uw account, u dit zelf heeft gedaan. Als u denkt of weet dat iemand toegang heeft gekregen tot uw inloggegevens dient u zo snel mogelijk uw wachtwoord te wijzigen en/of Thuiszorgvinden.nl hierover te informeren. Thuiszorgvinden.nl kan dan passende maatregelen nemen.
  5. Thuiszorgvinden.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor misbruik van uw account, tenzij het misbruik van uw account aan Thuiszorgvinden.nl te wijten is.
  6. Uw account op de Website is persoonlijk en u mag deze dan ook niet overdragen (zoals bijvoorbeeld verkopen of geven) aan een ander of een ander van uw account gebruik laten maken.
  7. Thuiszorgvinden.nl heeft het recht uw aanmelding te weigeren indien u niet aan de regels in deze Algemene Voorwaarden voldoet en/of er andere gegronde redenen zijn om de aanmelding te weigeren (bijvoorbeeld als u eerder misbruik heeft gemaakt van de Website).
  8. Thuiszorgvinden.nl heeft een uitsluitend faciliterende rol. Zij is nooit partij bij een overeenkomst die wordt gesloten tussen Opdrachtgever en Dienstverlener. De toepasselijkheid van een eventueel daartoe strekkend derdenbeding wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Thuiszorgvinden.nl sluit aansprakelijkheid voor enig handelen of nalaten van een Gebruiker, waaronder (maar niet beperkt tot) het voldoen van de wederzijdse (betalings)verplichtingen tussen Gebruikers onderling en de uitvoering van de te verrichte werkzaamheden hierbij uit.
  9. Thuiszorgvinden.nl is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen of te beëindigen.
  10. Thuiszorgvinden.nl is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Website.
  Terug naar boven
 4. 4. Vragen en aanbieden van diensten, overeenkomsten aangaan via de Website

  1. Indien u via de Website een dienst vraagt of aanbiedt, dan bent u verplicht om andere gebruikers alle informatie te verstrekken die zij nodig hebben om in te kunnen gaan op uw vraag of uw aanbod.
  2. De diensten en of activiteiten die u vraagt of aanbiedt via de Website moeten betrekking hebben op het verkrijgen of verlenen van zorg, het sociaal welzijn en activiteiten voor deze doelgroep binnen de samenleving. U mag dus geen andere diensten of producten aanbieden op de Website.
  3. Indien u ingaat op een vraag of aanbod van een andere gebruiker, dan komt er een overeenkomst tussen u en deze andere gebruiker tot stand. Thuiszorgvinden.nl heeft niet de mogelijkheid om de dienstverlening of uitvoering van deze overeenkomsten te controleren of te sturen.
  4. Dit houdt in dat u zich aan de afspraken die u met deze partij maakt moet houden en dat u de dienstverlening voor uw eigen rekening en risico uitvoert. U bent zelf verantwoordelijk om in overleg met de andere gebruiker bijvoorbeeld af te spreken welke diensten er precies verleend zullen worden, voor welke duur en wanneer de betaling zal plaatsvinden. Ook afspraken over bijvoorbeeld klachten en/of garanties moet u onderling afstemmen met de andere gebruiker waarmee u de afspraak heeft gemaakt. U bent ook zelf verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het afsluiten van een eventuele vrijwilligersverzekering of een andere verzekering.
  5. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de aard en de inhoud van zijn op de Website gepubliceerde Advertenties en gegevens. Hij garandeert dat de aard en de inhoud van deze Advertenties en gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze Advertenties en gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent en dat hij de belangen en de goede naam van Thuiszorgvinden.nl niet zal schaden.
  6. Het is niet toegestaan om de onderstaande informatie op de Website te (doen) plaatsen:
   • Zorg- en werkaanvragen en/of gegevens die naar de mening van Thuiszorgvinden.nl in strijd zijn met enige wet, regelgeving of deze Algemene Voorwaarden;
   • Zorg- en werkaanvragen en/of gegevens die naar de mening van Thuiszorgvinden.nl van gewelddadige, intimiderende, bedreigende, discriminerende, hatelijke, lasterlijke of seksuele aard zijn of in strijd zijn met de goede zeden en/of de goede smaak;
   • Zorg- en werkaanvragen en/of gegevens die naar de mening van Thuiszorgvinden.nl inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, privacy-rechten of andere rechten van Thuiszorgvinden.nl of derden;
   • Zorg- en werkaanvragen en/of gegevens die naar de mening van Thuiszorgvinden.nl niet stroken met het karakter van de Website;
   • Zorg- en werkaanvragen en/of gegevens waarmee naar de mening van Thuiszorgvinden.nl via de Website medisch advies aan Gebruikers wordt gegeven;
   • het telefoonnummer en/of adres van de Gebruiker.
  7. Thuiszorgvinden.nl is gerechtigd de door de Gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. Thuiszorgvinden.nl is eveneens gerechtigd – doch is daartoe niet verplicht – om Advertenties, opdrachten, referenties, en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze naar de mening van Thuiszorgvinden.nl onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig zijn, dan wel anderszins in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding.
  8. Thuiszorgvinden.nl is geen partij bij overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Dienstverlener. Thuiszorgvinden.nl kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Opdrachtgevers om diensten te laten verrichten of de bevoegdheid van Dienstverleners om die diensten uit te voeren. Gebruiker vrijwaart Thuiszorgvinden.nl van aansprakelijkheid voor aanspraken van derden die hiermee in verband staan.
  9. (Persoons-)gegevens die door gebruik van de Website aan Gebruiker worden verstrekt mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Gebruiker mag deze gegevens niet verwerken voor enig ander doel, waaronder maar niet beperkt tot, iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het verzamelen van (persoons-)gegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers om welke reden dan ook, is Gebruiker niet toegestaan.
  10. Wanneer een Gebruiker in strijd handelt met het bepaalde in artikel 4.9 bepaalde verbeurt deze, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 750 (zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van één (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Thuiszorgvinden.nl om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.
  Terug naar boven
 5. 5. Referenties

  1. Een Opdrachtgever is gerechtigd om na uitvoering van de Opdracht een referentie op het profiel van de desbetreffende Dienstverlener te plaatsen.
  2. Opdrachtgever garandeert dat de referentie te goeder trouw en naar waarheid wordt verstrekt. Thuiszorgvinden.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de (inhoud van de) geplaatste referentie.
  3. Thuiszorgvinden.nl is te allen tijde gerechtigd een referentie te verwijderen indien naar de mening van Thuiszorgvinden.nl blijkt dat de referentie onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, danwel anderszins in strijd is met deze Algemene Voorwaarden.
  Terug naar boven
 6. 6. Intellectuele eigendomsrechten

  1. De Website geniet auteursrechtelijke en databankrechtelijke bescherming. Met uitzondering van de door Gebruikers geplaatste Advertenties en referenties, is Thuiszorgvinden.nl houdster van deze rechten. Het is Gebruikers niet toegestaan (delen van) de Website te verveelvoudigen en/of openbaar te maken of een substantieel gedeelte van de inhoud van een of meerdere databanken op te vragen en/of te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeeltes van de inhoud van een of meerdere databanken herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken, anders dan voor het in de Algemene Voorwaarden omschreven gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thuiszorgvinden.nl.
  2. De Gebruiker vrijwaart Thuiszorgvinden.nl van aansprakelijkheid voor alle mogelijke aanspraken van derden die verband houden met de door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke aanspraak die verband houdt met een (mogelijke) inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.
  3. De Website kan links bevatten naar de websites van anderen. Houdt u er rekening mee dat zulke websites hun eigen algemene voorwaarden en privacy statement kunnen hebben. Thuiszorgvinden.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de websites van anderen.
  4. De informatie die op de Website te vinden is, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Thuiszorgvinden.nl gebruikers. Dit houdt in dat u deze informatie niet zonder toestemming van de Thuiszorgvinden.nl, de gebruiker mag kopiëren of openbaar maken, behalve als dit wettelijk is toegestaan. Als u twijfelt of u bepaalde informatie voor een bepaald doel mag gebruiken, dan kunt u contact opnemen met Thuiszorgvinden.nl.
  5. Indien u zelf informatie, foto’s of teksten op de Website plaatst, dan garandeert u dat u het recht en/of toestemming heeft om deze informatie op de Website te plaatsen. U geeft in dat geval Thuiszorgvinden.nl kosteloos het recht om deze informatie te publiceren op de Website, op te slaan en te bewaren voor zover dat nodig is om de overeenkomst die Thuiszorgvinden.nl met u heeft uit te voeren, back ups te maken of het bijhouden van de administratie van Thuiszorgvinden.nl.
  6. U vrijwaart Thuiszorgvinden.nl van en zal Thuiszorgvinden.nl schadeloosstellen voor alle schade die zij lijdt en alle kosten die zij moet maken in verband met aanspraken van anderen die gebaseerd zijn op de stelling dat de door u op de Website geplaatste informatie (intellectuele eigendoms)rechten schendt en/of op een andere manier onrechtmatig is.
  Terug naar boven
 7. 7. Duur van de overeenkomst, blokkering en verwijdering van informatie en uw account

  1. Indien u een account aanmaakt, dan sluit u een overeenkomst met Thuiszorgvinden.nl voor onbepaalde duur. U kunt op ieder moment de overeenkomst die u sluit met Thuiszorgvinden.nl beëindigen door het verwijderen van uw account van de Website.
  2. Thuiszorgvinden.nl heeft het recht alle informatie die u op de Website plaatst en die in strijd is met de Algemene Voorwaarden onmiddellijk te verwijderen. 10.3. Indien Thuiszorgvinden.nl van mening is dat u herhaaldelijk of ernstig in strijd heeft gehandeld met de Algemene Voorwaarden en/of de spelregels die te vinden zijn op de Website, heeft Thuiszorgvinden.nl het recht om naar eigen inzicht uw account ontoegankelijk te maken en/of te verwijderen. Indien Thuiszorgvinden.nl het voornemen heeft uw account te verwijderen, dan zal Thuiszorgvinden.nl u daarvan altijd vooraf op de hoogte stellen en u in de gelegenheid stellen om daarop te reageren.
  3. Indien u uw account langer dan 12 maanden niet gebruikt, dan heeft Thuiszorgvinden.nl het recht om uw account te verwijderen. Voordat Thuiszorgvinden.nl tot verwijdering van uw account over gaat, zal zij u daarvan altijd op de hoogte stellen. U heeft daarna de mogelijkheid om binnen een door Thuiszorgvinden.nl bepaalde termijn nog in te loggen op uw account. Doet u dat niet, dan zal uw account worden verwijderd.
  4. Thuiszorgvinden.nl heeft altijd het recht om de Website te staken. Voordat Thuiszorgvinden.nl zal overgaan tot het staken van de Website, zal zij proberen u daarvan tijdig op de hoogte te stellen. Thuiszorgvinden.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die bij u ontstaat doordat zij op enig moment besluit de Website te staken.
  5. Thuiszorgvinden.nl is in geen geval gehouden om u een vergoeding te betalen indien uw account wordt verwijderd.
  6. Thuiszorgvinden.nl is gerechtigd om de Gebruiker uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geinde vergoedingen terug te betalen, indien Gebruiker:
   • op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
   • inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden; of
   • in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving;
   naar eigen inzicht van Thuiszorgvinden.nl en zonder dat Thuiszorgvinden.nl hierover opgaaf van redenen hoeft te doen.
  7. Indien de Gebruiker in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft Thuiszorgvinden.nl het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.
  Terug naar boven
 8. 8. Aansprakelijkheid

  1. De aansprakelijkheid van Thuiszorgvinden.nl voor alle schade die u lijdt in verband met de overeenkomst die u sluit met Thuiszorgvinden.nl en/of het gebruik van de Website, is altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Thuiszorgvinden.nl daarvoor uitkeert.
  2. Thuiszorgvinden.nl biedt u alleen een Website aan voor het aanbieden en vragen van diensten. Thuiszorgvinden.nl is niet betrokken bij het aanbod en de diensten die worden aangeboden via de website en heeft daar geen controle op. Thuiszorgvinden.nl is dan ook niet gebonden aan de afspraken die u maakt met andere gebruikers. Thuiszorgvinden.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden als één van deze partijen de overeenkomst die zij met u sluiten niet nakomt of op een andere manier schade veroorzaken bij u. Thuiszorgvinden.nl is niet verantwoordelijk voor het verstrekken van persoonlijke gegevens die worden verspreid via het mailcontact van de website die beschermd is. Wanneer u persoonlijke gegevens deelt met anderen via het mailcontact van de Website, bent u daar zelf verantwoordelijk voor.
  3. Thuiszorgvinden.nl houdt geen toezicht op de berichten die u zelf of andere gebruikers op de Website plaatsen. Thuiszorgvinden.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud, informatie of reacties die andere gebruikers op de Website plaatsen. Wel heeft Thuiszorgvinden.nl een klachtenprocedure voor zulke gevallen (zie artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden).
  4. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor alle berichten en andere informatie die u op de Website plaatst en bent zelf aansprakelijk voor alle schade die Thuiszorgvinden.nl of anderen daardoor lijden.
  5. Thuiszorgvinden.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Thuiszorgvinden.nl. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die de Gebruiker redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van Thuiszorgvinden.nl te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Thuiszorgvinden.nl wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
  6. De inhoud van de Website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Thuiszorgvinden.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie op de Website. Thuiszorgvinden.nl sluit aansprakelijk ten aanzien van de aard en de inhoud van de Advertenties uit en kan deze altijd zonder opgaaf van redenen verwijderen.
  Terug naar boven
 9. 9. Overmacht

  1. Thuiszorgvinden.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers of andere derden waarvan Thuiszorgvinden.nl gebruikt maakt.
  Terug naar boven
 10. 10. Klachten over de inhoud van de Website

  1. Indien u van mening bent dat bepaalde informatie op de Website in strijd is met uw rechten of op een andere manier onrechtmatig is (bijvoorbeeld omdat daarin zonder uw toestemming persoonlijke gegevens zijn opgenomen of uw intellectuele eigendomsrechten daarin worden geschonden), dan kunt u daarover een klacht indienen via de op de Website vermelde contactgegevens.
  2. Indien er een klacht wordt ingediend over informatie die u of een andere gebruiker heeft geplaatst dan wordt u of deze andere gebruiker in de gelegenheid gesteld om binnen een door Thuiszorgvinden.nl bepaalde termijn op de klacht te reageren. Als Thuiszorgvinden.nl van mening is dat de informatie kennelijk (oftewel duidelijk) onrechtmatig is, dan zal zij deze verwijderen van de Website.
  3. Indien Thuiszorgvinden.nl meerdere malen (terechte) klachten krijgt over informatie die u op de Website heeft geplaatst, dan kan dit leiden tot verwijdering van uw account (zie artikel 7).
  Terug naar boven
 11. 11. Privacy en persoonsgegevens

  1. In het kader van haar dienstverlening en de producten die Thuiszorgvinden.nl aanbiedt, verwerkt Thuiszorgvinden.nl persoonsgegevens. Thuiszorgvinden.nl verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). In de via de Website beschikbare Privacy Policy wordt omschreven onder welke voorwaarden Thuiszorgvinden.nl persoonsgegevens verwerkt. Deze Privacy Policy vormt een integraal onderdeel van deze Algemene Voorwaarden en Gebruiker verklaart zich dan ook akkoord met voornoemde Privacy Policy. Meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u vinden in onze privacy statement, welke via www.thuiszorgvinden.nl/privacy-statement te vinden is.
  Terug naar boven
 12. 12. Wijziging van deze Algemene Voorwaarden

  1. Thuiszorgvinden.nl heeft het recht om op ieder moment de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Voor het wijzigen van de Algemene Voorwaarden zal Thuiszorgvinden.nl u altijd ten minste 30 dagen van te voren op de hoogte stellen van de voorgenomen wijziging en de inhoud van die wijziging, bijvoorbeeld via een mededeling op de Website, een e-mail of haar nieuwsbrief.
  2. Indien u niet akkoord gaat met de wijziging van de Algemene Voorwaarden, dan kunt u de overeenkomst met Thuiszorgvinden.nl beëindigen door uw account te verwijderen. Indien u voor het ingaan van de wijziging van de Algemene Voorwaarden uw account niet heeft verwijderd, dan gaat u akkoord met de wijziging en zijn vanaf dat moment de nieuwe Algemene Voorwaarden op de overeenkomst die u heeft met Thuiszorgvinden.nl van toepassing.
  Terug naar boven
 13. 13. Overige bepalingen

  1. Als één van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet geldig of vernietigbaar blijkt te zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de andere bepalingen uit de Algemene Voorwaarden aan. Partijen (Thuiszorgvinden.nl en u) zullen in dat geval een bepaling vaststellen die zoveel mogelijk aansluit bij wat oorspronkelijk in de bepaling stond en bij wat in de rest van de algemene voorwaarden is afgesproken. Ook zal de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden steeds door BeterThuis bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd worden.
  2. Thuiszorgvinden.nl heeft het recht om derden (zoals andere bedrijven) in te schakelen bij het uitvoeren van de overeenkomst die zij met u sluit, zonder dat ze daarvoor uw toestemming hoeft te vragen. Thuiszorgvinden.nl kan bijvoorbeeld een derde partij inschakelen voor het verwerken van de betalingen die u via de Website uitvoert.
  3. Thuiszorgvinden.nl heeft het recht om de overeenkomst die zij met u sluit of de Website over te dragen aan een derde partij en zal u daarover informeren.
  4. Op de overeenkomst die u sluit met Thuiszorgvinden.nl, de Algemene Voorwaarden en alle geschillen die ontstaan in verband met het gebruik van de Website is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan tussen u en Thuiszorgvinden.nl moeten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.
  Terug naar boven

Havelte, juni 2014